Styling

Machiko Sato
156cm
Kokoro Nukariya
167cm
Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Machiko Sato
156cm
Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Minori Hayashida
162cm
Rin Sugihara
163cm
Minori Hayashida
162cm
Kyoko Gunji
162cm
Kyoko Gunji
162cm
Kyoko Gunji
162cm
Machiko Sato
156cm
Machiko Sato
156cm
Minori Hayashida
162cm
Machiko Sato
156cm
Kokoro Nukariya
167cm
Kyoko Gunji
162cm
Yuka Hatashita
171cm
Minori Hayashida
162cm
Kyoko Gunji
162cm
Rin Sugihara
163cm
Machiko Sato
156cm
Yuka Hatashita
171cm
Kyoko Gunji
162cm
Machiko Sato
156cm
Yuka Hatashita
171cm
Machiko Sato
156cm
Machiko Sato
156cm