Styling

Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Rin Sugihara
163cm
Yuka Hatashita
171cm
Minori Hayashida
162cm
Machiko Sato
156cm
Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Minori Hayashida
162cm
Yuka Hatashita
171cm
Rin Sugihara
163cm
Machiko Sato
156cm
Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Kyoko Gunji
162cm
Minori Hayashida
162cm
Kokoro Nukariya
167cm
Machiko Sato
156cm
Yuka Hatashita
171cm
Kyoko Gunji
162cm
Machiko Sato
156cm
Natsumi Kawade
157cm
Natsumi Kawade
157cm
Kyoko Gunji
162cm
Natsumi Kawade
157cm
Kyoko Gunji
162cm
Kyoko Gunji
162cm
Kokoro Nukariya
167cm